Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p.o.
Zvětšit písmo:
Datum: 5.10.2023 Dnes má svátek Eliška

Vyhledávání

Whistleblowing

OCHRANA OZNAMOVATELŮ
oznamujících protiprávní jednání a porušení práva EU (WHISTLEBLOWING)

Účelem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) oznamující jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností je zákonná povinnost chránit oznamovatele a ostatní osoby v zákoně uvedené před odvetnými opatřeními ze strany tzv. povinných osob (právnických nebo fyzických) vůči kterým toto oznámení směřuje. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a při činnosti tzv. příslušné osoby oprávněné prošetřovat oznámení musí být utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat pod sankcí mlčenlivost.

Kdo může oznámit

Oznamovatelem je fyzická osoba, která v rámci interního oznamovacího systému je podle Zákona povinna uvést své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě.

Co můžete oznámit

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
3. porušuje Zákon, nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
b) daně z příjmů právnických osob,
c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
d) ochrany spotřebitele,
e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
g) ochrany životního prostředí,
h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
m) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
n) fungování vnitřního trhu  včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. jako povinný subjekt vylučuje podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Jak se oznamuje

Vnitřním informačním systémem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu identity oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení o jednání pouze z výše uvedených zákonných důvodů. Oznámení o jednání, která nejsou uvedena a popsána v Zákoně, je možné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Obsah oznámení

Podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl, důkazy a písemné materiály atd.).

Příjem oznámení

Povinný subjekt Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. přijímá oznámení vnitřním informačním systémem prostřednictvím příslušné osoby, a to:

a) písemně – elektronicky i v listinné podobě
b) ústně – telefonicky příslušné osobě i osobně (po domluvě termínu).

Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit.

Oznámení v listinné podobě lze podat doručené poštou na adresu příslušné osoby uvedenou níže nebo příp. na adresu Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. V případě podání na adresu Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. je nutné na obálce označit „WHISTLEBLOWING - NEOTEVÍRAT“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována výhradně určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele. Povinná osoba přijímá oznámení na adrese: 

WHISTLEBLOWING – NEOTEVÍRAT
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
46601 Jablonec nad Nisou

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. pověřilo funkcí příslušné osoby : 

JUDr. Stanislav Cenek
Volfartice 85
47112 Volfartice

Oznámení lze též podat telefonicky příslušné osobě: +420 602 438 259
Elektronicky příslušné osobě e-mailem : whistleblowing.cenek@outlook.cz
Datovou schránkou příslušné osoby : 6bzc36x

Lhůty

Příslušná osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 30 dnů o způsobu jeho vyřízení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. V případě potřeby lze lhůtu k vyřízení oznámení prodloužit o dalších 30 dnů nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Vyrozumění nebude odesláno v případě anonymního podání a pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

GDPR

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů v rozsahu Zákonem poskytnutých osobních údajů oznamovatelem.

Poučení

Povinná osoba upozorňuje oznamovatele, že v případě podání vědomě nepravdivého oznámení, se může oznamovatel dopustit přestupku nebo trestného činu. Oznamovatel je oprávněn se oznámením obrátit rovněž na Ministerstvo spravedlnosti České republiky k prověření oznámení na adrese zde:  https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni. 

Naďa Jozífková
ředitelka organizace

[1] Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.
[2] Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.


Vytvořeno 28.7.2023 11:38:28 | přečteno 97x | lukas.frydrych
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR katalog socialnich sluzeb

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01  Jablonec nad Nisou

id datové schránky: us6kg76
email: centrum@centrumjablonec.cz
Prohlášení o přístupnosti

 
 
load