Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p.o.
Zvětšit písmo:
Datum: 6.6.2023 Dnes má svátek Norbert

Vyhledávání

Projekt „Rovné šance“

Informace o průběhu projektu Rovné šance

Financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt Rovné šance byl zaměřen na volnočasové a zájmové aktivity romských dětí a mládeže v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby. Pro tuto cílovou skupinu byly připraveny aktivity realizované prostřednictvím Spolkového domu Jablonec nad Nisou. 
Hlavním předmětem činnosti Spolkového domu Jablonec nad Nisou byla pomoc při reintegraci osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím poskytování poradenských a vzdělávacích služeb a pořádání různých kulturních a volnočasových aktivit. Šlo o pomoc především  etnickým a národnostním menšinám, zdravotně postiženým osobám, osobám s nízkou nebo žádnou kvalifikací, mládeži ohroženou delikvencí a dalším skupinám obyvatel ohroženým sociální exkluzí. Projekt Rovné šance se pak zaměřil výhradně na romské děti a mládež.
Samotné volnočasové a vzdělávací aktivity probíhaly v Zeleném údolí v Jablonci nad Nisou, kde žije  romská komunita. Projektové činnosti zaměřené na romskou mládež přicházely za situace, kdy v Zeleném údolí žilo společenství sociálně vyloučených lidí - převážně Romů, byly zde holobyty, byla zde velmi slabá sociální situace a samotné soužití Romů s většinovou společností bylo problémové.
Jediným možným východiskem z této situace byla snaha o integraci těchto osob prostřednictvím poradenských a vzdělávacích aktivit, pořádání kulturních akcí, seminářů, kroužků a besídek. Je zřejmé, že vzdělávací, poradenské, kulturní a sociální aktivity jsou cestou, jak cílové skupině pomoci při překonávání hrozící sociální izolace a jsou cestou, jak odstranit řadu problémů vyplývajících ze sociální exkluze zmiňovaných osob a zvýšení jejich motivace i schopnosti lépe zažít a zafixovat si výuková a vzdělávací témata. Cíl projektu byl zaměřen především na reintegraci osob, jimž hrozíla sociální exkluze nebo byli již ve společnosti izolováni, posílení solidarity a stability obyvatel s důrazem na odstranění negativních jevů sociální povahy, zvýšení uplatnění cílových skupin na trhu práce a podporu cílových skupin a motivaci k dalšímu sebevzdělávání.

Cíl projektu:
Všeobecným cílem předkládaného projektu bylo řešení negativních jevů a sociálních problémů cílové skupiny romských dětí a mládeže. V době projektu pro osoby vyloučené, nebo kterým hrozilo sociální vyloučení, byl velmi nepřístupný. 

Všeobecné cíle projektu Rovné šance :
1. Rozvoj služeb v oblasti osobnostně-sociálního a sociálně-profesního vzdělávání a poradenství. 
2. Podpora kulturně osvětové aktivity a smysluplné využívání volného času dětí a mládeže ve spolupráci s neziskovým sektorem. 
3. Zvýšení uplatnitelnosti cílových skupin na trhu práce se zaměřením na dlouhodobou nezaměstnanost. 
4. Reintegrace osob, kterým hrozí sociální exkluze nebo již vyloučené ze společnosti jsou. 
5. Posílení stability a soudržnosti obyvatelstva s důrazem na odstraňování negativních jevů sociální povahy. 

Předpokladem řešení uvedených negativních jevů bylo zapojení romských dětí a mládeže do aktivních činností, které povedou ke zvyšování osobnostního profilu osob a získání nových znalostí a dovedností. Tyto poznatky jim umožnily jak návrat do společnosti, tak zvýšily  jejich šance při uplatnění na trhu práce. Pro cílovou skupinu romské mládeže byly připravovány následující činnosti:
Vzdělávaní a poradenství
Vzdělávání bylo zaměřeno na osvojení si základních dovedností práce s počítačem a to práci s internetem, základním programovým vybavením jako jsou programy k tvorbě a správě dokumentů, orientaci na webových stránkách státních institucí (úřady práce, ministerstva apod.), případně vyhledávání volných pracovních míst apod. 
Obsahem poradenství bylo
• osobnostní diagnostika, logopedická a etopedická poradna, 
• trh práce a základní orientace na něm základní právní pojmy, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance, jak se ucházet o zaměstnání, strukturovaný životopis, stylizace žádosti o místo, účast na výběrovém řízení apod. 
Sociální dovednosti
Osvojení základních sociálních návyků, na které  navazovaly doplňkové volnočasové aktivity zahrnující nácvik pracovních zvyklostí (vedení domácnosti, domácí práce apod.)
Sportovní aktivity
Zajištění sportovních aktivit a pobytů v přírodě, využití tělocvičny po dohodě s Praktickou školou, návštěva utkání FK Jablonec 97 a AC Vlci Jablonec n.N. po dohodě s vedením, návštěva plaveckého bazénu v Jablonci n.N. a Aqua Parku v Liberci.
Kulturní a společenské akce
Zajištění kulturních a společenských akcí, např. návštěva kina, divadla, Dětský den atd., besedy o Romské kultuře, taneční a pěvecký kroužek, umělecký kroužek - keramický, malířský)

Cílová skupina:
Hlavní cílovou skupinou byly romské děti a mládež ohrožené vyloučením na okraj společnosti. Cílová skupina byla z dlouhodobého hlediska významně ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností, jejíž snižování je jedním z nejdůležitějších, ale současně i nejobtížnějších úkolů aktivní politiky zaměstnanosti. Předpokládalo se, že v průběhu realizace projektu bude podpořeno a do plánovaných volnočasových a zájmových aktivit bude zapojeno cca 40 osob a to se podařilo. Projekt Rovné šance se zaměřil na práci s romskými dětmi a mládeží prostřednictvím pořádání volnočasových a zájmových aktivit, které vedou k větší motivaci romské mládeže a umožní jim lepší začlenění do majoritní společnosti .

Vytvořeno 4.1.2017 18:35:04 | přečteno 341x | lukas.frydrych
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR katalog socialnich sluzeb

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01  Jablonec nad Nisou

id datové schránky: us6kg76
email: centrum@centrumjablonec.cz
Prohlášení o přístupnosti

 
 
load